خانه پرسپولیس AFC خطاب به پرسپولیس:
بابت شکایت النصر تا پنجشنبه فرصت توضیح دارید