خانه پرسپولیس درویش به پرسپولیس رسید/ …و سرانجام هیات مدیره معرفی شد