خانه پرسپولیس اتفاقاتی افتاد که داور جریان بازی را به سمت حریف عوض کر
گل محمدی : همه از مشکلات ما خبر دارند