خانه پرسپولیسپیشکسوتان پرسپولیس بدون شک باقری و هاشمیان نقش ویژه ای در موفقیت های اخیر داشته اند
کلهر: حق پخش گره گشای تیم های بزرگی چون پرسپولیس خواهد بود