خانه پرسپولیس مدیر مخابراتی در جمع سرخ پوشان
آشنایی با عضو جدید هیات مدیره پرسپولیس