خانه اخبار برتری نمایندگان تبریز و مشهد در دیدار تدارکاتی