خانه پرسپولیس تساوی در ثانیه های پایانی دربی، فوران آتشفشان یحیی رادر پی داشت که با سکوت قابل پیش بینی مخاطبان انتقادات او همراه بود
۲۴ ساعت جهنمی