خانه پرسپولیس 2 دلیل که پرسپولیس نمی‌تواند حامی مالی داشته باشد