خانه فدراسیون فوتبالسازمان لیگ 10 مهر‏، تعیین تکلیف لیگ بیست و یکم