خانه فدراسیون فوتبالتیم‌های ملی سیدبندی نهایی آسیا مشخص شد
۵ حریف احتمالی ایران در راه جام جهانی