خانه پرسپولیس ۱۰ هزار دلار باقی مانده امشب به حساب مربی کروات می نشنید
۴۰۰ هزار دلار دیگر به برانکو رسید