خانه فدراسیون فوتبالتیم‌های ملی ایران و هنگ‌کنگ... ششمین بازی در ۵۳ سال
۱۱گل تاریخی برابر حریفی که روزگاری مدعی بود