خانه پرسپولیسپیشکسوتان پرسپولیس ابراهیمی: عبدی هم همین روزها می رود؛ کریم بهترین کار را کرد
۱۰۰ سال تجربه روی نیمکت پرسپولیس نشسته است