خانه پرسپولیس دیروز کمال، امروز امیری؛ اسکوچیچ نگران پایین آمدن پرسپولیسِ خون تیم ملی، پرسپولیس نگران فهرست مصدومان
یک چشم لبخند و یک چشم اشک