خانه پرسپولیس نوراللهی بازیکن کم حاشیه ای که به خاطر تغییر پست در برخی دیدارها و دقایق، عملکرد مثبتش به چشم نیامد
یک پرسپولیس پشت توست