خانه اخبار یک سپاهانی در عملیات ضد عفونی کردن بوشهر