خانه یادداشت فوتبال در حسرت آخرین سلام نظامی به «جناب سرهنگ» ماند 
یک بدرقه باشکوه طلبت آقای یاوری