خانه پرسپولیس شمشیر دو لبه‌ای به نام «جذب بازیکن خارجی»
یک امضا؛ فاصله بهشت و جهنم