خانه اخبار گفته بودم خیال‌تان بابت قهرمانی راحت باشد؛ خدا به دل آدم‌ها نگاه می‌کند
یوسفی: احتیاط پرسپولیس خیلی زیاد شده است