خانه پرسپولیس شیر با یال و کوپال بدون چنگ و دندان نشود آقای دکتر
یحیی روی دست شاگردانش بلند شد