خانه پرسپولیس موقعیت زیادی خلق نشد اما سه امتیاز را گرفتیم
یحیی: این سه امتیاز تقدیم به روح میناوند