خانه گفت‌وگو یاوری: گل‌محمدی باید فصل بعد، خط حمله را تقویت کند