خانه اخبار گل محمدی :نمی دانم چرا وزیر به آن شکل صحبت کرد