خانه پرسپولیس گل محمدی: پرسپولیس از لحاظ مالی و شخصیتی ضربه خورد