خانه پرسپولیس گل محمدی: سرنوشت قهرمانی در اختیار خودمان است