خانه پرسپولیس گل محمدی خطاب به پرسپولسی‌ها: در مورد لغو سفر مصاحبه نکنید