خانه پرسپولیس همه از مشکلات پرسپولیس خبر دارند؛ از مدیر و وزیر گرفته تا خبرنگار و مردم
گل محمدی: حق بازیکنانم این نوع برخورد نیست