خانه پرسپولیس گل محمدی: جذب استوکس درصد زیادی نهایی شده است