خانه پرسپولیس گل محمدی:شروع بدی داشتیم/ نمی دام چرا باید سه بازی خارج از خانه باشد