خانه پرسپولیس توانستیم بر تمام مشکلات غلبه کنیم
گل محمدی:غیرت بازیکنانم سلاح پنهانی این مسابقه بود