خانه پرسپولیس حق نداشتند به باقری پیشنهاد دهند
گل محمدی:اگر سیدجلال تصمیم به خداحافظی داشته باشد،خودم جلویش را می گیرم