خانه پرسپولیس باید همه جانبه حمایت شویم
گل‌محمدی: تا بحال چنین استرسی را تحمل نکرده بودم