خانه منهای پرسپولیسلیگ برترشهر خودرو گل‌محمدی: از بگوویچ خجالت می‌کشیدم