خانه پرسپولیس گلایه پیروانی از حضور افراد متفرقه در ورزشگاه در جلسه هماهنگی با شهرخودرو