خانه اخبار گزارش پیروزی از ادامه حضور گوش شکسته ها در مناطق سیل زده/// قهرمانی خارج از دایره طلایی