خانه پرسپولیس گزارش تمرین پرسپولیس؛ استراحت چند بازیکن و پا به توپ شدن باقری