خانه پرسپولیس گزارش تمرین پرسپولیس؛نعمتی همچنان اختصاصی تمرین می کند