خانه پرسپولیس گزارش تمرین پرسپولیس؛رسیدن لباس های جدید و حضور ترابی در تمرینات گروهی