خانه منهای فوتبالکشتی و وزنه برداری گزارش اتحادیه جهانی از ستاره های مصدوم کشتی آزاد جهان/ یزدانی، آکگول و تیلور پس از عمل جراحی به تشک کشتی باز می گردند