خانه پرسپولیس گزارشگر قطری: پرسپولیس مجبور به فروش رسن و خلیل زاده شد!