خانه ورزش جهان گریزمان با بارسلونا قرارداد امضا کرده است