خانه اخبار گرشاسبی: جان یک نفر هم از فوتبال مهمتر است/ ادامه دادن لیگ میسر نیست