خانه لیگ برترذوب‌آهن گردان: مبلغ قراردادم زیاد نیست که بخواهند آن را کم کنند