خانه اخبار گتوزوی پرسپولیس ۳۱ ساله شد؛ عبور کمال از بحران کتف