خانه پرسپولیس شوی عجیب امیراحمدی برای عذرخواهی از پرسپولیس
گالیله پنداری مجری نادم!