خانه استقلال لبخندهای دردسرساز برای رضایتنامه‌ای که گران‌تر می‌شود 
گاف مدیران آبی در قرارداد نادری