خانه پرسپولیس کی‌روش: با آمدن نبی کانال ارتباطی بین من و فدراسیون ایجاد شده است