خانه پرسپولیس کنعانی زادگان: درس های زیادی از سید جلال می گیرم/ مهم پیروزی است نه شکستن سر من