خانه پرسپولیس پولم را کامل بدهند
کنعانی زادگان: به خاطر هواداران پرسپولیس به استقلال رضایت نمی دهم