خانه فدراسیون فوتبالتیم‌های ملی کنعانی‌زادگان: هیچ چیز جز پیروزی ما را راضی نمی‌کند